Vlad Kapp

Works

Rosentals Children

, 2005 .
The Bolshoi Theatre (Moscow, RF)
Rosentals Children

Production team:

 • Stage Director - Eimuntas NYAKROSHUS
 • Music Director - Alexander VEDERNIKOV
 • Set designer - Marius NYAKROSHUS
 • Costume Designer - Nadya GULTAEVA
 • Chorus Master - Valery BORISOV
 • Lighting Designer -
 • Directors - Vladislav KAPP, Vera KARPACHOVA

Characters and performers:

 • Alex Rosenthal Peter Migunov, Vadim Lynkovsky
 • Wagner Eugene Segenyuk
 • Tchaikovsky Maksim Paster
 • Mozart Roman Muravitsky
 • Verdi Andrei Grigoriev
 • Mussorgsky Valery Gilmanov
 • Tanya Helena Voznesenskaya
 • Babysitting Irina Udalova
 • Kela Nicholy Kazansky
 • 1st Companion Alexander Zakharov
 • 2nd Companion Alexander Korotky
 • Refugee Ekaterina Vasilenko
 • Homeless man Vladimir Krasov
 • Vendor Elena Okolysheva
 • Conductor Yuri Markelov
 • Voice Maksim Merkulov

My works


Return to works