Vlad Kapp

Works

Snow White

, 2006г.
The theatre «Zarizinskaya opera» (Volgograd, RF)
Snow White

Production team:

 • Stage director & set designer - Vladislav KAPP
 • Music Director - Yuri ILYIN
 • Costume Designer - Olga DEVKINA
 • Chorus master - Leonid PONOMAREV
 • Balletmaster - Tatiana YEROKHINA

Characters and performers:

 • Snow White - Lina Polonskaya, Vera Solovieva
 • Dwarfs:
 • Monday - Gennady Kozin
 • Tuesday - Evgene Bessonov
 • Wednesday - Eugene Belenkov
 • Thursday - Stanislav Malikh
 • Friday - Denis Belenkov
 • Saturday - Nikolai Leonov
 • Sunday - Yuri Shalaev
 • Queen - Valentina Ponomareva
 • Artist royal desires - Vladimir Mingalev
 • A young leader - Leonid Markin
 • Huntsman - Nicholas Lokhov

My works


Return to works